นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์