style2
เปลี่ยนการแสดงผล

Youtube

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวปิดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

H.E Mr. Anthony John Lynch เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวสาระสำคัญของความร่วมมือดำงานพัฒนาการศึกษาไทย

นายอาคม เติมวิทยาไพสิฐ กล่าวสาระสำคัญของความร่วมมือดำเนินงานพัฒนาการศึกษาไทย

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์