ภาพบรรยากาศ การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ดูเพิ่มเติม