style2
เปลี่ยนการแสดงผล

คลังรูปภาพ

ภาพบรรยากาศ การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์