ปีที่พิมพ์ : 2553
ISBN :

เอกสารฉบับนี้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับความสำคัญของการเปิดเสรีทางการศึกษา เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบทางกฎหมายต่างๆ ที่เกิดจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ลงนามที่เกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการศึกษาไปทุกฉบับ ศึกษาถึงแนวทางการดำเนินงานของต่างประเทศในการรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษาที่สามารถนำมาปรับใช้กับประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากฎหมายต่างๆ ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 1 บทนำ
 • ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 • วัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษาวิจัย
 • กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
 • กรอบประเด็นของการศึกษาวิเคราะห์ตามโครงการ
 • วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ผลงานที่ส่งมอบ
 • แผนการดำเนินงานตามโครงการ
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 หลักการพื้นฐานของการศึกษาการเปิดเสรีทางการค้าการบริการการศึกษา
 • หลักการพื้นฐานระหว่างประเทศของความตกลงด้านการค้าบริการ
 • รูปแบบการค้าบริการ (Modes of Service Supply)
 • สาขาของการบริการ (Service Sectoral Classification)
 • ประเภทของการค้าบริการด้านการศึกษา
บทที่ 3 เนื้อหาของข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีทางการศึกษาของประเทศไทย
 • ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS)
 • ความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (AFAS)
 • ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด ไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA)
 • ความตกลงการค้าเสรี ไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA)
 • ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน – จีน (ACFTA)
 • ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ (AANZFTA)
 • ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (Asean - Korea free Trade Agreement)
บทที่ 4 การดำเนินงานของต่างประเทศที่น่าสนใจในการรองรับการเปิดเสรีการศึกษา : กรณีศึกษา จีน ออสเตรเลีย อินเดีย ฮ่องกง และมาเลเซีย
 • ประเทศจีน
 • ประเทศออสเตรเลีย
 • ประเทศอินเดีย
 • ประเทศฮ่องกง
 • ประเทศมาเลเซีย 
บทที่ 5 วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางการศึกษาที่มีผลต่อระบบกฎหมายไทย
 • พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต
 • พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
 • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการ พ.ศ.2551
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชน นานาชาติระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา พ.ศ.2550
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา พ.ศ.2545
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับโรงเรียนราษฎร์ ประเภทอาชีวศึกษาที่เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2525
 • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
 • พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
 • พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2544
 • พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
บทที่ 6 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายตามความตกลงระหว่างประเทศ
 • ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
 • ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยคุณสมบัติ
 • หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการ พ.ศ.2551
 • ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนนานาชาติระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา พ.ศ.2550
 • ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
บทที่ 7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • การบังคับใช้กฎหมาย
 • มาตรฐานในการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • มาตรฐานในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
 • การปรับตัวของประเทศไทยจากการเปิดเสรีทางการศึกษา

Download