ปีที่พิมพ์ : 2562

ISBN : 978-616-270-209-9

บทเรียนจากสถานศึกษาในการพัฒนาครูด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) สู่การพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทนำ
PLC 16 สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาครูสู่การพัฒนาผู้เรียน

          โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
          โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
          โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
          โรงเรียนอนุบาลเมืองสุพรรณบุรี
          โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)
          โรงเรียนสตรีศรีน่าน
          โรงเรียนสุรนารีวิทยา
          โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
          โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
          โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย ตรัง
          ศูนย์การเรียนรู้ในวิทยาลัยชุมชนแพร่
          วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
          วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รูปแบบ PLC แต่ละระดับการศึกษา
          ระดับประถมศึกษา
          ระดับมัธยมศึกษา
          ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
          รูปแบบ PLC ของสถานศึกษาทุกระดับ
บทสรุป

Download

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด