ปีที่พิมพ์ : 2561
ISBN :

ศาสนาอิสลามเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุมกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความผาสุกทั้งโลกนี้และโลกหน้า โดยมีอัลกุรอานและอัลหะดีษเป็นธรรมนูญ ซึ่งมุสลิมทุกคนต้องศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ดังนั้น การศึกษาศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญจึงเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเรื่องอิสลามศึกษามาอย่างยาวนาน คือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่มีเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น
สารบัญ
คำนำ  
สารบัญ  
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
1. บทนำ  
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
3. มาตรฐานอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
4. แนวทางการจัดทำมาตรฐานอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
5. ตัวอย่างสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา  
6. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
เอกสารอ้างอิง  
   
   
   
   
   
   

Download