ปีที่พิมพ์ : 2561
ISBN :

การศึกษาทางเลือก เป็นระบบการจัดการศึกษาทางเชือกของภาคสังคมที่รัฐบาลได้กระจายอำนาจไปให้สถาบันสังคม มีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ซึ่งกฎหมายได้รับรองไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ในทุกระดับ โดยมีพัฒนาการ ประสบการณ์ บทเรียนและผลงานมายาวนานไม่น้อยกว่า 37 ปี
สารบัญ
คำนำ  
กิตติกรรมประกาศ  
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
บทที่ 1  บทนำ  
บทที่ 2  การทบทวนวรรณกรรม  
บทที่ 3  5 กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนทางเลือกของสถาบันสังคม  
บทที่ 4  ผลการศึกษา  
บทที่ 5  สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
   
   

Download