ปีที่พิมพ์ : 2561
ISBN :

ในการดำเนินงานวิจัยนี้มีเป้าหมาย เพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและการจัด การศึกษาบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาสำรวจต้นทุนด้านชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมของเยาวชนและประชากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพื่อวิเคราะห์ผลจากการออกแบบการจัดการศึกษาบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามบริบทต้นทุนและศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละพื้นที่ และ (4) เพื่อนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านการพัฒนาการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา และตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจำนวน 6 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงราย (ภาคเหนือ), จังหวัดนราธิวาส (ภาคใต้), จังหวัดสระแก้ว (ภาคตะวันออก), จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดตาก (ภาคตะวันตก) และ จังหวัดนครพนม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สารบัญ
บทที่ 1  บทนำ  
บทที่ 2  ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
บทที่ 3  วิธีการดำเนินงาน  
บทที่ 4  ผลการศึกษาที่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
บทที่ 5  ผลการสำรวจนักเรียนในเรื่องภาษา ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมในรูปแบบแผนที่ภาษา  
บทที่ 6  บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ  
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก  
   
   
   
   

Download