ปีที่พิมพ์ : 2558
ISBN :

รายงานการศึกษาคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองในคดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคำวินิจฉัยที่อยู่ภายใต้คำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับการพัสดุและการบริหารงานบุคคล ตลอดจนสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและการดำเนินคดีปกครอง การสืบค้นคำพิพากษาศาลปกครอง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการพัสดุและการบริหารงานบุคคลได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
   

Download