ปีที่พิมพ์ : 2561
ISBN :

วารสารการศึกษาไทย ฉบับที่ ๑๔๓ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๑
สารบัญ
   

บทความ ๑ 

          - ๕๙ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

บทความ ๒  

          - สมเด็จพระวันรัต ปาฐกถา "การศึกษากับพุทธศาสนา"

 

บทความ ๓  

          - สกศ. ร่วมกับ กอปศ. ระดมความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่

 

บทความ ๔  

          - ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย

 

บทความ ๕  

          - จีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย : ผลการเปลี่ยนแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติที่เปลี่ยนไป

 

บทความ ๖  

          - ความท้าทาย 12.5 ปี ภายใน พ.ศ. 2575 เป้าหมายตัวชี้วัด ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยวัยแรงงาน

 

บทความ ๗  

          - รายงานสภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2559-2560

 

บทความ ๘  

          - แหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ : ขุมทรัพย์ทางการศึกษาของไทยและเกาหลีใต้

 

บทความ ๙  

          - การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู : ประเด็นที่ท้าทายในการปฏิรูปการศึกษา

 

กฎหมายน่ารู้

          - การปฏิรูปการศึกษาภายใต้การปฏิรูปประเทศของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

Download