ปีที่พิมพ์ : 2560
ISBN :

วารสารการศึกษาไทยได้รวบรวมมานำเสนอไว้ในฉบับนี้ เริ่มด้วยผลการประชุม “สภาการศึกษา” ครั้งล่าสุด ติดตามได้ใน “รายงานพิเศษ” ความคืบหน้าของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ หลังจากมีการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย ติดตามได้ใน “บทความ ๑” สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ติดตามได้ใน “บทความ ๒” นวัตกรรมต่อยอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย ใน “บทความ ๓”
สารบัญ
   
ประมวลภาพถ่าย นิทรรศการงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ  ท้องสนามหลวง
 
รายงานพิเศษ 
          - ประชุมสภาการศึกษา นัด ๒ ชี้ความก้าวหน้ากรอบคุณวุฒิ พิจารณามาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ฉบับใหม่
 
คณะกรรมการสภาการศึกษา  
บทความ ๑  สมรรถนะเด็กไทยในอนาคต : ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน  
บทความ ๒  ปฏิรูปการศึกษาความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม  
บทความ ๓  นวัตกรรมต่อยอด องค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย  
บทความ ๔  Civic Education ของประเทศเยอรมนี  
บทความ ๕  ครู/ผู้บริหาร
          - การใช้สื่อ ของเด็ก ๐-๘ ขวบในอเมริกา
 
IT Cafe  แนะนำเว็บไซต์ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  
   
   
   
   

Download