ปีที่พิมพ์ : 2560
ISBN : 978-616-270-147-4

การศึกษาและพัฒนามนุษย์ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนามนุษย์ให้กลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย หากปราศจากการกำกับทิศทางของการศึกษาชาติให้ผลิตและพัฒนามนุษย์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป การจะนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายประเทศไทย ๔.๐ เพื่อก้าวออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศ พัฒนาแล้วในมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศสู่มิติใหม่ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
สารบัญ
   
คำนำ  
บทสรุปผู้บริหาร  
บทนำ  
บทที่ 1  เส้นทางการสร้างเครือข่าย  
บทที่ 2  สร้างเครือข่าย ขับเคลื่อนสังคม  
บทที่ 3  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนามนุษย์  
บทที่ 4  บทพิสูจน์และบทเรียน  
ภาคผนวก
ถอดเส้นทางการทำงาน ตามรอย 9 วิธีฟื้นฟูต้นมะม่วงในพระราชนิพนธ์พระมหาชนก
 
   
   
   
   
   
   
   

Download