ปีที่พิมพ์ : 2560
ISBN : 978-616-270-144-3

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนโยบายการศึกษาได้จัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๒ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักงานฯ ได้จัดให้มีโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ การเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครูและการบริหารงานบุคคลของครู ตลอดจนการพัฒนาแนวทางการปฏิรูปกลไกการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงานฯได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะ จัดทำรายงานการศึกษา เรื่อง การพัฒนาแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ซึ่งเอกสารนี้จะเป็นองค์ความรู้สำคัญที่ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการเพื่อให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และได้มีการปรับปรุงเพื่อให้เนื้อหามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  
กิตติกรรมประกาศ  
บทที่ 1 บทนำ
          1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ
          1.2 คำถามการศึกษาวิจัย
          1.3 วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย
          1.4 กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย
          1.5 ขอบเขตการศึกษาวิจัย
          1.6 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
          1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 
บทที่ 2 เอกสารและการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
          2.1 แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในประเทศไทย
               2.1.1 วิวัฒนาการของแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในประเทศไทย
               2.1.2 คุณสมบัติ คุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค์เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในประเทศไทยปี 2559 ถึง ปัจจุบัน
               2.1.3 วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในประเทศไทย ปี 2559 ถึงปัจจุบัน
               2.1.4 วิธีการพัฒนาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในประเทศไทย
          2.2 การเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในต่างประเทศ
               2.2.1 คุณสมบัติ คุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค์เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในต่างประเทศ
               2.2.2 วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในต่างประเทศ
               2.2.3 วิธีการพัฒนาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในต่างประเทศ
          2.3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ คุณสมบัติ คุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค์วิธีการสรรหา คัดเลือกและพัฒนาผู้เข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
               2.3.1 คุณสมบัติ คุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค์
               2.3.2 วิธีการคัดเลือกและพัฒนาผู้เข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย
          ขั้นตอนที่ 1: ศึกษาคุณสมบัติ คุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกผู้เข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
          ขั้นตอนที่ 2: พัฒนาแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
          4.1 คุณสมบัติ คุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ รวมทั้งวิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคล เข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในอนาคต
               4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากการตอบแบบสอบถาม
               4.1.2 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
          4.2 ร่างแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในอนาคตสำหรับการสนทนากลุ่ม
               4.2.1 ร่างแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในอนาคตฉบับที่ 1
               4.2.2 ร่างแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในอนาคตจากการสนทนากลุ่ม
               4.2.3 ร่างแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในอนาคตฉบับสมบูรณ์
 
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
          5.1 คุณสมบัติ คุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ รวมทั้งวิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในอนาคต
          5.2 แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในอนาคต
          5.3 บทสรุปและข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย
 
รายการอ้างอิง  
ภาคผนวก  

Download