ปีที่พิมพ์ : 2560
ISBN : -

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เห็นสมควรสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเป็นฐานในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในเชิงพื้นที่ โดยอาศัยกลไกศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด และเพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดได้ทบทวนและสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ของแผนพัฒนาการศึกษาภาคและจังหวัดให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ การจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่ในแต่ละภาคและจังหวัด รวมทั้งครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา และทุกช่วงวัย
สารบัญ
   
คำนำ  
สารบัญ  
แผนพัฒนาการศึกษาภาค ๑  
แผนพัฒนาการศึกษาภาค ๒  
แผนพัฒนาการศึกษาภาค ๓  
แผนพัฒนาการศึกษาภาค ๔  
แผนพัฒนาการศึกษาภาค ๕  
แผนพัฒนาการศึกษาภาค ๖  
แผนพัฒนาการศึกษาภาค ๗  
แผนพัฒนาการศึกษาภาค ๘  
แผนพัฒนาการศึกษาภาค ๙  
แผนพัฒนาการศึกษาภาค ๑๐  
แผนพัฒนาการศึกษาภาค ๑๑  
แผนพัฒนาการศึกษาภาค ๑๒  
แผนพัฒนาการศึกษาภาค ๑๓  
แผนพัฒนาการศึกษาภาค ๑๔  
แผนพัฒนาการศึกษาภาค ๑๕  
แผนพัฒนาการศึกษาภาค ๑๖  
แผนพัฒนาการศึกษาภาค ๑๗  
แผนพัฒนาการศึกษาภาค ๑๘  
แผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร  
ภาคผนวก
          - คำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่่ ๔๒/๒๕๖๐
            เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานประสานการจัดกรอบทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและภาค
 
คณะผู้ดำเนินการ  
   

Download