ปีที่พิมพ์ : 2560
ISBN : -

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ประกาศใช้แล้ว และทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เปิดตัวแผนการศึกษาแห่งชาติอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ ถือเป็นทิศทางและกรอบแนวทางในการดำเนินงานสำหรับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการศึกษา สาระสำคัญของแผนได้กำหนดวิสัยทัศน์ และ ๖ ยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่ง “วารสารการศึกษาไทย” ได้นำวิสัยทัศน์ และ ๖ ยุทธศาสตร์ นำเสนอที่ปกหลังวารสารการศึกษาฉบับนี้แล้ว พร้อมทั้งได้รวบรวมเนื้อหาสาระในงานแถลงเปิดตัวแผนการศึกษาแห่งชาติเสนอไว้ใน รายงานพิเศษ ๑ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแผนการศึกษาแห่งชาติได้ทางเว็บไซต์ของ สกศ. www.onec.go.th
สารบัญ
   
รายงานพิเศษ ๑ / สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์
         
- เปิดตัวแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี ยิ่งใหญ่
 
รายงานพิเศษ ๒ / สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์
         
- TSA Youth Camp ค่ายต้นแบบเยาวชนคนอัจฉริยะ
 
บทความ ๑ / กลุ่มมาตรฐานการศึกษา สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
         
- (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
 
บทความ ๒ / คณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
         
- โลกซ้องสดุดี ปูชนีย์การศึกษา เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
 
บทความ ๓ / ดร. จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร สำนักนโยบายและแผนการศึกษา
          
- บทเรียนจากเกาหลีกับบทบาทของสภาการศึกษา
 
บทความวิจัย / ดร. ประวีณา อัสโย สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
          
- Civic Education in Singapore  
 
Seen in their true light / นายประยูร เลาหบุญญานุกูล
         
- Do you have a learning disability?
            ๗ อุปสรรคสำคัญของการเรียนรู้
 
IT Cafe / วิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
         
- Online Generation
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Download