ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN : 978-616-270-123-8

มาตรฐานของต่างประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาในระดับสูง ในภูมิภาคเอเซียและยุโรป ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งประเทศเหล่านี้พัฒนามาตรฐานการศึกษาจากความท้าทายที่เกิดขึ้นในประเทศทั้งด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับพลเมืองของตนในการที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ และบางประเทศใช้หลักสูตรหรือแนวทางจัดการศึกษาของชาติ (National Curriculum or Guideline) เป็นเครื่องมือกำหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ
สารบัญ
   
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
บทที่ 1  บทนำ  
บทที่ 2  มาตรฐานการศึกษาของประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย
         
- สหรัฐอเมริกา
          - แคนาดา
          - สหราชอาณาจักร
          - ฟินแลนด์
          - นิวซีแลนด์
 
บทที่ 3  มาตรฐานการศึกษาของประเทศภูมิภาคเอเชีย
         
- ญี่ปุ่น
          - สาธารณรัฐเกาหลี
          - สาธารณรัฐประชาชนจีน
          - สาธารณรัฐสิงคโปร์
          - สหพันธรัฐมาเลเซีย
 
บทสรุป
          - 
เอกสารอ้างอิง
          - คณะผู้วิจัย
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Download