ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN : 978-646-270-121-4

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) เดือนละ ๑ ครั้งเพื่อเป็นเวทีกลางในการประชุมทางวิชาการสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังความคิดเห็น วิพากษ์/วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อประเด็นสำคัญทางการศึกษาที่มีผลกระทบและเป็นที่สนใจของสังคม โดยเริ่มจัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ รวม ๑๑ ครั้ง ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้กำหนดประเด็นการศึกษาที่มีความสำคัญ และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
สารบัญ
   
คำนำ  
บทสรุปผู้บริหาร  
บทที่ 1  ก่อกำเนิดสภาการศึกษาเสวนา  
บทที่ 2  สรุปผลสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)  
บทที่ 3  จากข้อเสนอสู่นโยบาย  
บรรณานุกรม  
คณะผู้จัดทำ  
   
   
   
   
   
   
   
   

Download