ปีที่พิมพ์ : 2560
ISBN : 978-616-270-134-4

โครงการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค์สำคัญในการกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 เห็นชอบให้มีการเตรียมการด้านการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2533 ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้า ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยที่เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สารบัญ
   
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
บทที่ 1  บทนำ  
บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย  
บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
บทที่ 5  แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
บทที่ 6  ร่างกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
บทที่ 7  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก  
   
   
   
   
   
   

Download