ปีที่พิมพ์ : 2560
ISBN : 978-616-270-138-2

เอกสารฉบับนี้ เป็นสร้างการรับรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจ เพื่อจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพกำลังคนให้มีศักยภาพพร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
สารบัญ
   
คำนำ  
สารบัญ  
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
         
1. บทนำ 
          2. สาระสำคัญของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
          3. บทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
          4. ยุทธศาสตร์
 
ภาคผนวก  
คณะผู้ดำเนินการ  
   
   
   
   
   
   
   
   

Download