ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN : 978-616-395-801-3

เอกสารฉบับนี้ เป็นการทดลองนำร่องภายใต้โครงการ การพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาของผู้เรียน โดยใช้ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก ที่มีความหลากหลายของประชากร มีการจัดการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา มีสถานศึกษาเข้าร่วมการทดลองนำร่อง จำนวน 11 แห่ง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (วิทยาลัยชุมชน) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยแบ่งสถานศึกษาตามพื้นที่ออกเป็น 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองตาก จำนวน 6 แห่ง และอำเภอแม่สอด จำนวน 5 แห่ง
สารบัญ
   
คำนำ  
สารบัญ  
สารบัญตาราง  
สารบัญแผนภาพ  
ตอนที่ 1  บทนำ  
ตอนที่ 2  รายงานผลการทดลองการดำเนินงานสะสมหน่วยการเรียนรู้
ของสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองตาก
         
1. โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
          2. โรงเรียนตากพิทยาคม
          3. โรงเรียนไฮเทค - เทคโนโลยี ตาก
          4. ศูนย์การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองตาก
          5. วิทยาลัยชุมชนตาก
          6. วิทยาลัยเทคนิคตาก 
 
ตอนที่ 3  รายงานผลการทดลองการดำเนินงานสะสมหน่วยการเรียนรู้
ของสถานศึกษาในเขตอำเภอแม่สอด
         
1. โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
          2. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
          3. โรงเรียนรามบริรักษ์แม่สอด อินเตอร์
          4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สอด
          5. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
 
ตอนที่ 4  สรุปผลการทดลองสะสมหน่วยการเรียนรู้   
รายการอ้างอิง  
ภาคผนวก  
คณะผู้จัดทำ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Download