ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN :

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดการประชุมโต๊ะกลม ไทย -สหรัฐฯ ด้านการศึกษา ครั้งที่ ๗ เรื่องสะเต็มศึกษา: วัฒนธรรมการเรียนรู้สำหรับกำลังคนในศตวรรษที่ ๒๑ ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวาระดังกล่าว โดยได้จัดการประชุม ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ อาคาร KX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ เป็นประธานเปิดการประชุม ตลอดจนได้ทรงรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้ปาฐกถานำชาวไทยและต่างประเทศ

 

สารบัญ
คำนำ  
บทอาศิรวาท  
คำกราบบังคมทูลของพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเปิดการประชุมโต๊ะกลม ไทย-สหรัฐฯ
ด้านการศึกษา ครั้งที่ ๗  
 
สารบัญ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับโครงการประชุมโต๊ะกลม ไทย - สหรัฐฯ ด้านการศึกษา  
สาระสำคัญจากปาฐกถานำ  
กำลังคนด้านสะเต็มของประเทศไทยกับการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์
         
โดย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
นโยบายการจัดการศึกษาสะเต็มในประเทศไทย
         
โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
สะเต็มศึกษาในสหรัฐอเมริกา (STEM Education in the USA)
         
โดย Dr. Joan Ferrini-Mundy, Assistant Director
          National Science Foundation, USA 
 
สะเต็มศึกษา: วัฒนธรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (STEM Education: Learning of 21st Century Workforce)
         
โดย Mr. David Clegg, Managing Director, the Head Foundation 
 
สะเต็มศึกษาควรเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย (STEM Education Must Star in Early Childhood)
         
โดย Dr. Cheng Yan Davis, Special Adviser to President Teacher College, Columbia University
 
สาระสำคัญจากการประชุมกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม  
สรุปสาระจากการประชุมกลุ่มย่อยที่ ๑: 
         
กำลังคนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Workforce) 
 
สรุปสาระจากการประชุมกลุ่มย่อยที่ ๒: 
          
สะเต็มศึกษาในสถานศึกษา (STEM Education in Schools)
 
สรุปสาระจากการประชุมกลุ่มย่อยที่ ๓: 
          
กำลังคนทางด้าน STEM (STEM Workforce) 
 
ภาคผนวก  
   
   
   
   

Download