ปีที่พิมพ์ : 2560
ISBN :

วารสารการศึกษาฉบับนี้ เข้มข้นด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ อาทิ เรื่องกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การสร้างพลเมืองของประเทศฟินแลนด์ แนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจากประสบการณ์ต่างประเทศ ผลการติดตามการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตัวอย่างการพัฒนารูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการแบบบูรณาการในอุดมศึกษา และวิธีการสอนเด็กมัธยมให้เป็นนักเขียนมืออาชีพ ฯลฯ
สารบัญ
   
รายงานพิเศษ / สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์
          - ๕๘ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 
บทความ ๑ / พรพิมล  เมธิรานันท์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา
         
- กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ความหวังของประเทศไทย สู่การศึกษา ๔.๐ 
 
บทความวิจัย ๑ / กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา
         
- ผลการติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี 
 
บทความ ๒ / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา
         
- แนวทางความร่วมมือ ระหว่างรัฐและภาคเอกชน ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา : ประสบการณ์จากต่างประเทศ
 
บทความวิจัย ๒ / ดร.ประวีณา อัสโย สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
          
- Civic Education in Finland
 
Seen in their / ประยูร เลาหบุญญานุกูล กรรมการสภาการศึกษา
          - Patience does matter : ความอดทนสำคัญอย่างยิ่ง 
 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / อาจารย์ธานี สุคนธชาติ คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
         
- การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน บริการวิชาการแบบบูรณาการ ในสถาบันอุดมศึกษา
 
ครู ผู้บริหาร / รศ.ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา
                      อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
          - 
สอนเด็กมัธยมให้เป็นนักเขียนมืออาชีพ 
 
IT Cafe / วิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล  สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
         
- แนะนำ LibreOffice โปรแกรมเพื่องานสำนักงาน 
 
แบบสอบถามความคิดเห็น วารสารการศึกษาไทย  
   
   

Download