ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN :

วารสารการศึกษาไทยฉบับนี้ ยังได้คัดสรรเนื้อหาที่น่าสนใจมานำเสนอทุกท่านอย่างหลากหลาย เช่นสภาวะการศึกษาไทยปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี ๒๕๕๙ รวมถึงงานวิจัยที่น่าสนใจ เช่นประเทศญี่ปุ่นมีวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างไร นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่นำเสนอตัวอย่างวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็มให้ท่านผู้สนใจได้ศึกษาอีกด้วย
สารบัญ
   
รายงานพิเศษ / สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์
          - หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
            มอบนโบายและแนวทางการดำเนินงาน สกศ. 
 
บทความ ๑ / โชติกา วรรณบุรี สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา
          - รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๕๘ / ๒๕๕๙
            ความจำเป็นของการแข่งขันและการกระจายอำนาจในระบบการศึกษาไทย
 
บทความ ๒ / บรรณากรณ์ อมรพรสิน  สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา
          - สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี ๒๕๕๙ 
 
บทความ ๓ / ดร.จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร สำนักนโยบายและแผนการศึกษา
          - จาก TIMSS สู่ eTIMSS 
 
บทความวิจัย ๑ / ดร.ประวีรา อัสโย  สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
          - บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           ของ โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม สกลนคร 
 
บทความวิจัย ๒ / ภัทณิดา  พันธุมเสน  รศ.ดร. ทาคาโยชิ มากิ
          - การเรียนรู้ เรื่อง คุณธรรมในญี่ปุ่น 
 
ครู ผู้บริหาร / รศ.ดร. สุรศักดิ์ หลาบมาลา
          - การพัฒนาศัพท์นักเรียน
 
IT Cafe / วิชชุลาวัณย์  พิทักษ์ผล สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
          - แนะนำศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 
แบบสอบถามความคิดเห็น วารสารการศึกษาไทย  
   
   
   
   
   
   
   
   

Download