ปีที่พิมพ์ : 2560
ISBN : 978-616-270-129-0

เอกสารฉบับนี้ เป็นรายงานเปรียบเทียบสมรรถนะในการแข่งขันที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ โดยใช้ดัชนีตัวชี้วัดของสถาบันเพื่อพัฒนาการจัดการ International Institute For Management Development : IMD เป็นกรอบหลักในการวิเคราะห์ โดยเน้นวิเคราะห์ดัชนีด้านการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินจัดอันดับ เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและเรียนรู้ความสำเร็จของชาติต่างๆ ที่สามารถสะท้อนการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นได้
สารบัญ
   
คำนำ  
บทสรุปผู้บริหาร  
สารบัญ  
สารบัญตาราง  
สารบัญแผนภาพ  
บทที่ 1  บทนำ
         
1.1 ที่มาและความสำคัญ 
          1.2 ขอบเขตการศึกษา
          1.3 การนำเสนอข้อมูล
          1.4 การจัดอันดับของ IMD  
 
บทที่ 2  ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับนานาชาติ
         
2.1 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในภาพรวม ปี 2559
          2.2 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย จำแนกตามปัจจัยหลัก
          2.3 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย จำแนกตามปัจจัยย่อย 
 
บทที่ 3  ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทย ปี 2559
         
3.1 ตัวชี้วัดด้านการศึกษา
          3.2 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
          3.3 สภาพการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการศึกษา 
 
บทที่ 4  สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
         
สรุป
          อภิปราย
          ข้อเสนอแนะ 
 
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก  
   
   
   
   

Download