ปีที่พิมพ์ : 2560
ISBN : 978-616-270-130-6

เอกสารฉบับนี้ นำเสนอสภาวการณ์ทางการศึกษาที่เกิดขึ้น ในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยชี้ให้เห็นประเด็น ของความจำเป็นในการแข่งขัน และการกระจาย อำนาจทางการศึกษาว่า เป็นทางออกที่แท้จริงของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 และเป็นฐานพลังในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาที่สำคัญในปี 2558-2559 และมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
สารบัญ
   
คำนำ  
คำชี้แจงของผู้เขียน  
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
บทที่ 1  บทนำ  
บทที่ 2  นโยบายการศึกษาในช่วง พ.ศ. 2558/2559   
บทที่ 3  สถิติด้านการศึกษาของประเทศไทย  
บทที่ 4  บทบาทการศึกษาต่อความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  
บทที่ 5  บทบาทของการศึกษาไทยต่อการสร้างทักษะและสมรรถนะให้กับผู้เรียน  
บทที่ 6  การใช้จ่ายเพื่อการศึกษา   
บทที่ 7  การกระจายอำนาจด้านการศึกษา   
บทที่ 8  บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
บรรณานุกรม  
   
   
   

Download