ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN : 978-161-270-120-7

เอกสารฉบับนี้ เป็นการสรุป เรียบเรียงผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 พัฒนาแบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 ได้แก่ สมรรถนะการรู้หนังสือ และความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการคิดคำนวณ ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และสมรรถนะรวม ทำการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจำลองทั้ง 4 แบบ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนานโยบายเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและรองรับโลกศตวรรษที่ 21
สารบัญ
   
คำนำ  
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
สารบัญ  
สารบัญภาพ  
สารบัญตาราง  
บทที่ 1  บทนำ  
บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย  
บทที่ 4  สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ  
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Download