ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN : 978-616-395-776-4

เอกสารฉบับนี้ เป็นการศึกษาและทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ ความต้องการกำลังคนและศักยภาพการผลิตของสถาบันการศึกษา เพื่อหาแนวทางวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศให้ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการในบริบทที่เปลี่ยนแปลงและสาขาที่เป็นความต้องการ จำเป็นของประเทศในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
สารบัญ
   
คำนำ  
บทสรุปผู้บริหาร  
สารบัญ  
1. บทนำ  
2. ทบทวนนโยบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
3. สถานการณ์แรงงานและการผลิตกำลังคนของประเทศไทย  
4. การกำหนดวิธีการพยากรณ์  
5. การคาดประมาณอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน  
6. สรุปและข้อเสนอแนะ  
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก ก  ผลการคาดประมาณ  
ภาคผนวก ข  สรุปการสัมภาษณ์  
ภาคผนวก ค  สรุปผลการประชุม  
   
   
   

Download