ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN : -

เอกสารฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสารผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจน รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองทั้งของไทยและต่างประเทศ จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐฟินแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) กอปรกับการระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองไทย ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และความเป็นพลเมืองโลกต่อไป
สารบัญ
   
คำนำ  
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
สารบัญ  
สารบัญตาราง  
สารบัญแผนภาพ  
บทที่ 1  บทนำ  
บทที่ 2  ผลการศึกษา
         
2.1 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของประเทศไทย
          2.2 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของต่างประเทศ
          2.3 ประเด็นที่สมควรนำเป็นข้อเสนอนโยบายการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 
 
บทที่ 3  ข้อเสนอเชิงนโยบายการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง  
บทที่ 4  สรุป อภิปราย และเสนอแนะ  
บรรณานุกรม  
คณะผู้จัดทำ  
   
   
   
   
   
   

Download