ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดประชุม ศึกษา วิเคราะห์ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาเดิมจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ด้านกฎหมายการศึกษา ด้านการพัฒนามนุษย์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร ก
บทที่ ๑ บทนำ หลักการและเหตุผล
บทที่ ๒ นโยบายการศึกษาของ คสช. นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แนวคิดการประเมินการบังคับใช้กฎหมาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บทที่ ๓ การดำเนินงาน
บทที่ ๔ ผลการดำเนินงาน
         - ผลการประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การศึกษาให้สอดคล้องและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
         - แนวทางและข้อเสนอการพัฒนาการศึกษา
         - ตารางสรุปข้อเสนอสาระสำคัญที่จะกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ ใน ๔ ภูมิภาค
บทที่ ๕ สาระสำคัญและร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ภาคผนวก ก
         - ภาคเหนือ (ข้อเสนอและข่าวการประชุม จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน)
         - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ข้อเสนอและข่าวการประชุม จังหวัดอุดรธานี)
         - ภาคใต้ (ข้อเสนอและข่าวการประชุม จังหวัดกระบี่)
         - ภาคกลาง (ข้อเสนอและข่าวการประชุม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
         - ผล/ข้อเสนอจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ภาคผนวก ข
         - สาระสำคัญการอภิปรายของวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมใน ๔ ภูมิภาค
         (จังหวัดน่าน/เชียงใหม่/กระบี่/อุดรธานี/พระนครศรีอยุธยา)
 

Download