ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN : -

เอกสารฉบับนี้ ได้ระบุถึงหลักการ แนวคิด บทบาทหน้าที่ แนวทางการดำเนินงานสมัชชาการศึกษา องค์ประกอบและกลไกการทำงานของสมัชชาการศึกษาอย่างกว้างๆ พร้อมทั้งมีกรณีศึกษาของจังหวัดที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการริเริ่มดำเนินงานด้านสมัชชาการศึกษาแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร และจังหวัด ที่ตระหนักถึงความสำคัญและประสงค์ที่จะจัดตั้งสมัชชาการศึกษา ได้นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและความต้องการในพื้นที่ของตนอย่างแท้จริง
สารบัญ
   
คำนำ  
สมัชชาคืออะไร? อะไรคือหลักการสำคัญของสมัชชาการศึกษา  
ทำไมต้องมีสมัชชาการศึกษา  
แนวคิดการดำเนินงานสมัชชาการศึกษา  
องค์ประกอบสมัชชาการศึกษา  
กลยุทธ์ในการทำงาน  
กรณีศึกษา  
สรุปขั้นตอนในการดำเนินงานสมัชชาการศึกษา  
สำหรับผู้มีพลังใจ : พร้อมก้าวไปอย่างยั่งยืน  
ภาพอนาคตสมัชชาการศึกษา  
เอกสารอ้างอิง  
ภาคผนวก
          - ตัวอย่างคำสั่ง
          - ข้อสรุปจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ในระดับภูมิภาค เรื่อง แนวทางการดำเนินงานสมัชชาการศึกษา
          - ข้อสรุปแนวทางการดำเนิงานเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต
          - คณะผู้จัดทำ 
 
   
   

Download