ปีที่พิมพ์ : 2558
ISBN :

เอกสารฉบับนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนดำเนินการพัฒนาปรับปรุงนโยบายการศึกษา กฎหมายการศึกษา เพื่อสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการบริหารจัดการของหน่วยงานในระดับพื้นที่ อันจะทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
สารบัญ
   
บทสรุปผู้บริหาร  
บทที่ 1  บทนำ  
บทที่ 2  นโยบาย แนวคิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
บทที่ 3  การดำเนินงาน  
บทที่ 4  วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา  
บทที่ 5  สรุปและข้อเสนอแนะ  
ภาคผนวก  
   
   

Download