ปีที่พิมพ์ : 2556
ISBN : -

ในการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นที่ผู้ใช้ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการละเมิดทั้งโดยตั้งใจหรือโดยมิได้ตั้งใจก็ตาม ผลการปฏิบัตินั้นจะมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติโดยตรงที่ต้องรับผิดชอบตามความผิดที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติต้องศึกษาเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ (ผู้ปฏิบัติงาน) ได้แก่ เด็ก ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา และผู้สนใจได้ทราบรายละเอียดและข้อกำหนดของกฎหมายอันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ไม่ต้องเสี่ยงต่อการกระทำผิด
สารบัญ
   
บทนำ  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็ปเล็ต)  
ส่วนที่ 1  สภาพปัญหาและประเภทของการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์  
ส่วนที่ 2  คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์  
ส่วนที่ 3  กรณีความรับผิดจากการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์  
ส่วนที่ 4  ข้อควรปฏิบัติ : ข้อเสนอแนะ  
ประเด็นปัญหาถาม ตอบ เสริมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)  
ภาคผนวก  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
   
   

Download