ปีที่พิมพ์ : 2556
ISBN : -

เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการมอบอำนาจที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อให้สถานศึกษาขนาดเล็กสามารถพัฒนาและยกระดับตนเองให้ดำรงอยู่ได้ โดยหาแนวทางเพื่อเป็นนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีความยั่งยืน และผู้เรียนได้รับการเรียนที่มีคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับประโยชน์ และสร้างคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป
 
   

Download