style2
เปลี่ยนการแสดงผล

สื่อสิ่งพิมพ์

ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

รายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศ
ปีที่พิมพ์ 2559

รายงานบทวิเคราะห์ผลการกู้ยืมเงิน กยศ. ที่มีต่อโอกาสการเข้าถึงและคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ปีที่พิมพ์ 2558

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องการจัดเก็บภาษีเงินได้จากโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา
ปีที่พิมพ์ 2555

งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2549-2553
ปีที่พิมพ์ 2553

รายงานฉบับสมบูรณ์ การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษาผ่านหน่วยงานกลาง
ปีที่พิมพ์ 2553

รายงานฉบับสมบูรณ์ ผลกระทบของโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชาต่อระบบการศึกษา ในมิติด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการศึกษาโดยรวม
ปีที่พิมพ์ 2553

รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่พิมพ์ 2551

รายงานวิจัย เรื่อง ประมาณการความต้องการด้านการเงินเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยอาศัยแบบจำลองทางการเงิน
ปีที่พิมพ์ 2550

รายงานโครงการวิจัย เรื่อง มาตรการทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมการศึกษา
ปีที่พิมพ์ 2550

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์