style2
เปลี่ยนการแสดงผล

สื่อสิ่งพิมพ์

การอุดมศึกษา

การจัดการศึกษาด้านศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts Education) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ปีที่พิมพ์ 2553

รูปแบบและแนวทางการจัดการการศึกษาศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Education) ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปีที่พิมพ์ 2553

การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (Work-Integrated-Learning)
ปีที่พิมพ์ 2552

ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา
ปีที่พิมพ์ 2547

Thailand’s Research Synopses Thailand-US Education Roundtables 2001-2005
ปีที่พิมพ์ 2551

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำในระดับอุดมศึกษา
ปีที่พิมพ์ 2550

รายงานสรุปผลการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 3 เรื่อง การวิจัยนโยบายการปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2548 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ปีที่พิมพ์ 2549

การให้เงินอุดหนุนของรัฐเพื่อการอุดมศึกษา : การศึกษาเปรียบเทียบกลไกการให้เงินอุดหนุนใน 10 ประเทศ
ปีที่พิมพ์ 2548

ระบบการเงินอุดมศึกษาแนวใหม่ Income Contingent Loan : ICL
ปีที่พิมพ์ 2547

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์