style2
เปลี่ยนการแสดงผล

สื่อสิ่งพิมพ์

การศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ

การพัฒนามาตรฐานการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ปีที่พิมพ์ 2554

รายงานการวิจัยเรื่อง การขับดันระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ด้วยกำลังคนระดับสูงที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่พิมพ์ 2554

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีที่พิมพ์ 2552

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สถิติและความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูล หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีที่พิมพ์ 2552

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ลิมิตของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และการอินติเกรด หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีที่พิมพ์ 2552

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เวกเตอร์ 2 และ 3 มิติ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีที่พิมพ์ 2552

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีที่พิมพ์ 2552

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับและอนุกรม หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีที่พิมพ์ 2552

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีกราฟ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความ สามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีที่พิมพ์ 2552

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์