style2
เปลี่ยนการแสดงผล

สื่อสิ่งพิมพ์

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

พัฒนาการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย
ปีที่พิมพ์ 2556

ข้อเสนอหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับการศึกษาทางเลือก ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์ 2554

ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมการใช้การจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่พิมพ์ 2554

การสังเคราะห์งานวิจัย แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่พิมพ์ 2551

รายงานผลการวิเคราะห์โอกาสการได้รับการศึกษาจริงของคนไทยในวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่พิมพ์ 2551

ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่พิมพ์ 2551

รายงานการวิจัยการศึกษาสภาพการดำเนินงานเทียบโอนผลการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่พิมพ์ 2550

รายงานการประเมินการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่พิมพ์ 2550

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่พิมพ์ 2550

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์