style2
เปลี่ยนการแสดงผล

สื่อสิ่งพิมพ์

มองสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษาไทย

เปรียบเทียบตัวชี้วัดการศึกษา WEF ของประเทศในเอเชียแปซิฟิก
ปีที่พิมพ์ 2558

การจัดจำแนกการศึกษาตามมาตรฐานสากล ปี 2011 (International Standards Classification of Education : ISCED 2011)
ปีที่พิมพ์ 2558

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Ranking 2014/15
ปีที่พิมพ์ 2558

ตัวชี้วัดการศึกษาไทยใน World Economic Forum WEF 2014-2015
ปีที่พิมพ์ 2558

IMD จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ปีที่พิมพ์ 2558

ภาพรวมการจัดอันดับของ IMD ปี 2014 กระจกสะท้อนความสามารถในการแข่งขัน
ปีที่พิมพ์ 2557

The International Standard Classification of Education (ISCED)
ปีที่พิมพ์ 2557

การจัดอันดับสถาบันระดับโลก โดย SCImago Institutions Rankings (SIR) กระจกสะท้อนความเป็นเลิศด้านการวิจัย
ปีที่พิมพ์ 2557

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย โดย QS (QS University Rankings : Asia) กระจกสะท้อนความเป็นเลิศด้านวิชาการ
ปีที่พิมพ์ 2557

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์