style2
เปลี่ยนการแสดงผล

สื่อสิ่งพิมพ์

อื่น ๆ

7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา
ปีที่พิมพ์ 2559

คู่มือ การใช้งานระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา
ปีที่พิมพ์ 2561

รายจ่ายด้านการศึกษา ปี 2558
ปีที่พิมพ์ 2560

แผนบริหารความต่อเนื่องของแผนภาวะฉุกเฉินของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีที่พิมพ์ 2559

แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีที่พิมพ์ 2559

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (พ.ศ. 2559-2564)
ปีที่พิมพ์ 2559

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีแบบบูรณาการ (พ.ศ. 2559-2564) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีที่พิมพ์ 2559

แผนส่งเสริมและถ่ายทอดค่านิยม สกศ. (OEC Way)
ปีที่พิมพ์ 2559

รายงานผลการอภิปรายประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปีที่พิมพ์ 2559

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์