style2
เปลี่ยนการแสดงผล

สื่อสิ่งพิมพ์

สถิติการศึกษา

สภาพการจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย
ปีที่พิมพ์ 2560

การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยโดยเวทีเศรษฐกิจโลก พ.ศ. 2558-2559 (World Economic Forum : WEF 2015-2016)
ปีที่พิมพ์ 2559

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2555-2559
ปีที่พิมพ์ 2560

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2557-2558
ปีที่พิมพ์ 2559

สภาพการจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ปี 2556 : การผลิตบุคลากร
ปีที่พิมพ์ 2558

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557
ปีที่พิมพ์ 2558

แผนที่การพัฒนาจังหวัดของประเทศไทยด้านการศึกษา
ปีที่พิมพ์ 2557

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2555-2556
ปีที่พิมพ์ 2557

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2554
ปีที่พิมพ์ 2556

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์