style2
เปลี่ยนการแสดงผล

สื่อสิ่งพิมพ์

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

รายงานการถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้การใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรวิถีชีวิตภูมิปัญญาไทย
ปีที่พิมพ์ 2561

เครือข่ายการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง : ภาคีความสำเร็จแบบมีส่วนร่วม
ปีที่พิมพ์ 2560

การสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติด้วยภูมิปัญญาไทย(ครูภูมิปัญาไทยรุ่น 8)
ปีที่พิมพ์ 2560

๕ ครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ปีที่พิมพ์ 2560

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ภาคเหนือ
ปีที่พิมพ์ 2554

รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบและวิธีดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของครูภูมิปัญญาไทย เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น
ปีที่พิมพ์ 2553

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6 ภาคใต้
ปีที่พิมพ์ 2552

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6 ภาคกลางและภาคตะวันออก
ปีที่พิมพ์ 2552

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6 ภาคเหนือ
ปีที่พิมพ์ 2552

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์