style2
เปลี่ยนการแสดงผล

สื่อสิ่งพิมพ์

รายงานการศึกษา

สภาวะการศึกษาไทยปี 2559/2560 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0
ปีที่พิมพ์ 2561

รายงานการศึกษาเรื่องการพัฒนาแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปีที่พิมพ์ 2560

รายงานการสังเคราะห์ตัวชี้วัดด้านการศึกษาไทยตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปีที่พิมพ์ 2560

Education in Thailand
ปีที่พิมพ์ 2560

สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี 2559 (IMD 2016)
ปีที่พิมพ์ 2560

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559 ความจำเป็นของการแข่งขันและการกระจายอำนาจในระบบการศึกษาไทย
ปีที่พิมพ์ 2560

สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2558 (IMD 2015)
ปีที่พิมพ์ 2559

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร
ปีที่พิมพ์ 2559

สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557
ปีที่พิมพ์ 2557

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์