style4
เปลี่ยนการแสดงผล

สื่อสิ่งพิมพ์

กฎหมายการศึกษา

แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา
ปีที่พิมพ์ 2553

รายงานวิจัยโครงการศึกษากฏหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ
ปีที่พิมพ์ 2552

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ
ปีที่พิมพ์ 2551

ข้อเสนอเกี่ยวกับสาระการศึกษาที่ควรบัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ปีที่พิมพ์ 2550

รายงานผลการประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา 2548
ปีที่พิมพ์ 2549

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของเอกชน
ปีที่พิมพ์ 2549

รายงานวิจัยเชิงนโยบาย ผลกระทบจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ข้อตกลงของรัฐบาลกับธนาคารพัฒนาเอเชีย
ปีที่พิมพ์ 2546

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ปีที่พิมพ์ 2546

แนวทางการจัดการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ปีที่พิมพ์ 2546

ภารกิจ สกศ.

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น การปฏิรูปการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สื่อสิ่งพิมพ์